PROCEDURY BUDOWY DOMU

 

 

Czynności związane z przygotowaniem materiałów i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych:

I. Prace przedprojektowe

Zakres dokumentów, które należy dostarczyć do mojej pracowni:

  1. Wypis (wyrys) z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – są one podstawą do wykonania projektu.

   W wydziale Architektury Urzędu Gminy należy dowiedzieć się czy na działce obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
   Jeśli obowiązuje MPZP

   W nim znajdują się wytyczne jaki dom można wybudować na działce – np. jak wysoki może być budynek, jakie odległości od granic trzeba zachować, do jakich sieci trzeba go podłączyć itd.

   Jeśli nie ma MPZP

   Wówczas inwestor musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Określi ona, jaki dom można wybudować. Wypełniając wniosek inwestor musi bardzo dokładnie i szczegółowo sprecyzować swoje zamierzenia, ponieważ po otrzymaniu decyzji będzie mógł zrealizować tylko te wytyczne, które ustalił we wniosku. W sytuacjach skomplikowanych (przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynków), często potrzebne jest również wykonanie oddzielnego opracowania koncepcyjnego (jako załącznik do wniosku), które wykonuje architekt. Moje biuro oferuje pomoc przy opracowaniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy oraz wykonuje wymieniony wyżej projekt koncepcyjny. Usługa ta podlega osobnej wycenie.

 1. Wypis z rejestru gruntów

 2. Warunki dostawców mediów

  Inwestor musi zadbać o warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej (zapewnienie dostaw prądu jest niezbędne, aby zacząć budować) oraz o warunki dostawy innych mediów: wody, gazu, odprowadzenia ścieków lub projekt szamba bądź oczyszczalni ścieków.

 3. Aktualna mapa dla celów projektowych wraz z pieczątką geodety.

  Należy odwiedzić lokalnego geodetę i zamówić mapę do celów projektowych w skali 1:500. Moje biuro współpracuje z geodetą, który na Państwa życzenie może wykonać taką mapę. Wykonanie mapy traktowane jest jako osobna usługa i nie jest wliczane w cenę projektu.

 4. Badania geotechniczne bądź ocena warunków gruntowych.

  Badanie geotechniczne gruntu lub ocena warunków gruntowych wykonywane jest przez geologa. Moje biuro współpracuje z geologiem, który na zlecenie wykonuje dokumentacje goetechniczną wraz z odwiertami. Badania są traktowane jako osobna usługa i nie są wliczane w cenę projektu.

 5. Wstępne wytyczne i założenia dotyczące projektu zagospodarowania.

 6. Przy wszystkich przebudowach, aktualna opinia kominiarska.

Dodatkowo:

 • Należy również sprawdzić czy istnieją wszystkie niezbędne uzgodnienia (np. od konserwatora zabytków lub o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej).
 • Przy projektach przebudowy w ramach projektu wykonuję inwentaryzację budynku istniejącego, ocenę stanu technicznego oraz ekspertyzę budowlaną.

II. Wykonanie projektu:

 1. Wykonanie koncepcji - przedpłata na poczet.
 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Do pozwolenia na budowę potrzebny jest projekt budowlany. Składa się z on projektu architektoniczno-budowlanego i z projektu zagospodarowania terenu. Projekt wraz z wnioskiem składa się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji.
 3. Wykonanie projektu. Projekt architektoniczno-budowlany opracowuje się w branży: architektonicznej, konstrukcyjnej , instalacji elektrycznych, sanitarnych. Każda z części składa się z opisu technicznego i części rysunkowej.
 4. Nadzór autorski - osobna usługa.

III. Budowa

 1. Odebranie pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy odczekać 14 dni na uprawnomocnienie się decyzji.
 2. Zarejestrowanie dziennika budowy. Dziennik budowy i tablica budowy są niezbędne do rozpoczęcia prac.
 3. Rozpoczęcie budowy. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić o tym fakcie Powiatowego Inspektora Budowlanego. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierowania budową i umieścić tablicę budowy w widocznym miejscu.
 4. Zgłoszenie budynku do użytkowania. Po zakończeniu budowy należy złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Zapraszam do współpracy!
architekt Ewa Pieślak-Boruńska